Inkoopbeleid

Kinderopvang
De inkoop van ondersteunende diensten hangt nauw samen met het facilitair beleid wat gevolgd wordt binnen een organisatie. Alhoewel kinderopvangorganisaties zich vaak bewust zijn van de mogelijkheid tot het behalen van inkoopvoordelen, toont de praktijk dat op grote inkoopposten de schaalgrootte vaak niet wordt benut. Veel zaken worden nog op locatieniveau geregeld. Het benutten van schaalvoordelen wordt nog vaak gezien als aantasting van de keuzevrijheid voor de locatiemanager, dit hoeft en moet het vooral niet zijn!

Goed inkoopbeleid is een afstemming van vraag en aanbod tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Hierbij is ook de inkoopmethode belangrijk. De praktijk laat zien dat professionele inkoop door goed voorbereid aanbesteden het beste resultaat geeft. Met behoud van kwaliteit kan dit een inkoopvoordeel (kostenreductie) van minimaal 10 tot 15% opleveren. Aan de hand van discussie en reflectie wordt een breed gedragen inkoopbeleid geformuleerd dat recht doet aan de gewenste keuzevrijheid op locatieniveau.

Primair en voortgezet onderwijs
Binnen het onderwijs zien we permanent allerlei samenvoegingen of fusieprocessen. De lumpsumbenadering en doordecentralisatie werken als katalysator. Gevolg is dat besturen steeds meer en ook grotere onderwijslocaties aansturen. Deze fusiegolf heeft een nieuwe en ongekende schaalgrootte opgeleverd. Ongeveer de helft van alle scholen in ons land valt inmiddels onder een bestuur dat meer dan tien scholen aanstuurt. Schoolbesturen krijgen hierdoor steeds omvangrijkere inkoopvolumes, maar het professioneel inkopen en dus benutten van deze schaalvoordelen blijft vaak nog achter.

Het gemiddelde inkoopvolume per school voor ondersteunende diensten bedraagt al snel ruim honderdduizend euro op jaarbasis. Hierop zijn fikse besparingen mogelijk door professioneel in te kopen. Soms tot 20%! Een gedegen inkoopbeleid vormt de basis. Het is zaak om de aandacht niet alleen te richten op de inkoop zelf. Ook het slim terugdringen van het verbruik en de bijbehorende administratieve beslommeringen genereren voordelen.

Valt er te besparen en hoeveel?
Dit is een veelgehoorde vraag die Anculus graag voor u beantwoordt. Aan de hand van spiegeling en reflectie, waarbij ruime aandacht is voor het noodzakelijke draagvlak, werken wij naar een inkoopplan voor uw organisatie. Uitgebreide informatie over inkoopbeleid vindt u in onze brochure 'inkoopbeleid in het primair onderwijs'