Vastgoedbeleid

Gemeentelijk Intergraal Huisvestingsplan
Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp van het aantal leerlingen en kindplaatsen, passend onderwijs, doordecentrailisatie buitenonderhoud, veranderende onderwijsconcepten, leegstand in maatschappelijk vastgoed enzovoorts is het voor gemeenten en schoolbesturen van groot belang te werken naar een beleidsrijk IHP. Het IHP moet voor alle partijen antwoordt gegeven op huisvestingsvraagstukken voor nu en in de toekomst waarbij geanticipeerd lokale ontwikkelingen en trends.

Anculus heeft veel ervaring in het begeleiden van gemeenten en schoolbesturen bij ontwikkeling van een IHP. Anculus treedt hierin op als procesbewaker en aanjager en zorgt voor inzichten, analyses en agendeerd te bespreken thema's waarop basis gemeente en schoolbesturen kunnen werken naar het gewenste beleid. Op basis van de gemaakte beleidskeuzes brengt  Anculus de consequentie van de keuzes in beeld en werkt het IHP ondersurpervisie van gemeente en schoolbesturen uit tot een pratisch werkbaar document .  

 

Vastgoedbeleid schoolbesturen
De rol van schoolbesturen in het proces om te komen tot het IHP is nog te vaak volgend. Terwijl een actieve rol van de schoolbesturen het proces naar het IHP juist kan versterken. Het is dan ook zaak om als schoolbestuur strategische visie of beleid te ontwikkelen op haar vastgoed. Door kennis en inzicht het het huidige gebouwen bestand en helder inzicht in de huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte bent u een krachtige gesprekspartner voor de gemeente en collega schoolbesturen en weet u waarvoor uw organisatie de speerpunten liggen. Anculus ondersteunt en begeleid organisatie bij de ontwikkeling van strategisch vastgoed (huisvestings)beleid en/of de ontwikkeling van een visie/strategie