Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig en onjuist is. Anculus tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen van deze informatie kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.Anculus.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, direct of indirect van elke mogelijke informatiebron. Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, registreert Anculus de aantallen bezoeken, bezoekduur en de bekeken onderwerpen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor intern onderzoek. De geldende privacywetgeving wordt gerespecteerd. Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij Anculus. Teksten, foto’s en grafische voorstelling mogen niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Anculus, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Deze website is gerealiseerd door Schmeits websolutions in samenwerking met B-more