Nieuws

Tarieven voor onderhoudsplannen verlaagd

Schoolbesturen kunnen nog veel progressie halen uit de onderhoudsplannen. Door een meer doordachte en gerichte inzet van middelen is het mogelijk doeltreffender te zijn en meer te realiseren met het beschikbare budget. Anculus waarborgt in haar onderhoudsplannen een goede balans tussen financiën en technische maatregelen. En werkt met een weloverwogen onderhoudsbeleid dat in samenspraak met het schoolbestuur is opgesteld. Door het toepassen van de methode ‘waarde vrije inspectie’, conform de richtlijnen van de Rijksgebouwendienst en op basis van het onderhoudsbeleid, is het mogelijk tot een realistisch en betaalbaar onderhoudsplan te komen dat recht doet aan de toekomstwaarde van de gebouwen. Om ontwikkelingen in de toekomst te monitoren en tijdig te anticiperen berekent Anculus met behulp van haar kapitalisatiemodel de effecten van de jaarlijks veranderende inkomsten (bijvoorbeeld door krimp van het aantal leerlingen) en uitgaven door op school- en bestuursniveau.

Het onderwijs zit in zwaar weer. Van belang is om kritisch naar de begroting en het onderhoud van de gebouwen te kijken. Er moet voorkomen worden dat de rekening op lange baan wordt geschoven en door grote achterstanden veel hoger gaat uitvallen. Uit de vele gesprekken met relaties blijkt dat, ondanks de kritische blik op de begroting, de exploitatietekorten steeds moeilijker te dichten zijn. Waar de bekostiging niet of nauwelijks wordt geïndexeerd komt de CBS prijsindexatie op bijna 3% stijging voor 2012. Het gat tussen de werkelijke uitgaven en de bekostiging wordt hierdoor alleen maar groter. Anculus adviseert en begeleidt schoolbesturen bij het verbeteren van doelmatigheid en efficiency. Behalve dat we dit bij onze opdrachtgevers hebben gerealiseerd zijn we ook steeds kritisch geweest naar onze eigen organisatie. De kwaliteit die Anculus biedt aan schoolbesturen heeft hierbij steeds centraal gestaan, Het kwaliteitsaspect wordt jaarlijks hoog gewaardeerd door onze opdrachtgevers. Bedrijfsprocessen zijn steeds efficiënter en doelmatigere ingericht. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven voor enkele diensten verscherpt kunnen worden. Anculus vindt daarom dat een bijstelling van de tarieven recht doet aan de huidige problematiek in deze zware tijden.

Zoals Anculus ook aangeeft in haar adviestrajecten rond inkoop en aanbestedingen, is het benutten van de schaalvoordelen een van de pijlers waarbij kostenreductie gerealiseerd kan worden. Dit geldt ook bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplanningen (mops) en het bijbehorend jaarplan. Afhankelijk van de schaalgrootte kan de prijsreductie, zie onderstaande staffel, oplopen tot 15% en in vergelijking met andere aanbieders zelfs tot 25%. Dit laatste verschil is te verklaren door de lage overheadkosten van Anculus.

> 10.000m2  bvo                                       standaard tarief * factor 1,04
Van 10.000m2 bvo tot 20.000m2 bvo           standaard tarief * factor 1
Van 20.000m2 bvo tot 27.000m2 bvo           standaard tarief * factor 0,93
Van 27.000m2 bvo tot 35.000m2 bvo           standaard tarief * factor 0,98
≥35. 000m2 bvo                                        standaard tarief * factor 0,84

Wilt u weten wat u kunt besparen op het opstellen van uw meerjaren onderhoudsplan en jaarplan? Vraag een prijsvergelijking aan met uw huidige aanbieder.
Nieuws archief