Nieuws

Overheveling buitenonderhoud: wat betekent dit voor u?

Op 8 maart heeft de Eerste Kamer haar akkoord gegeven voor de overheveling van gelden en taken voor het buitenonderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen. Het is nu wachten op de adviezen van de Raad van State. Deze gaat zich buigen over de conceptwet zoals deze door het kabinet is voorgelegd. Over de inhoud hiervan is nog weinig bekend.

Onduidelijkheid

De huidige situatie levert onzekerheid op over hoeveel geld er daadwerkelijk overgeheveld wordt. Al jaren komen veel schoolbesturen niet uit met het onderhoudsgeld, doordat de bekostiging uitgaat van minder vierkante meters dan de werkelijke schoolgrootte: het verschil tussen genormeerde en werkelijke oppervlakte. Ook is er de zorg dat deze doorcentralisatie weer de zoveelste verkapte bezuiniging is.

Aanvankelijk waren de schoolbesturen er in 2005  nog niet aan toe om de doordecentralisatie van buitenonderhoud mee te nemen in de lumpsumtransitie. In de praktijk is echter gebleken dat het systeem van gedeelde verantwoordelijkheid niet werkt en dat dit veel bureaucratie met zich mee brengt. Besturen zijn als juridisch eigenaar en vanuit de wettelijke zorgplicht al genoodzaakt om te zorgen voor een goede staat van het gebouw. Om hier daadwerkelijk invulling aan te kunnen geven, is men echter nog altijd budgettair afhankelijk van de gemeente. Door de komst van de brede scholen of brede maatschappelijke voorzieningen is de situatie nog complexer geworden omdat in sommige situaties gebouwen meerdere (juridische) eigenaren hebben.

Goede voorbereiding essentieel

Hoewel er nog weinig bekend is over de conceptwet, is het niet verstandig om af te wachten waarmee u geconfronteerd gaat worden. Voor veel besturen is het al een lastige klus om het onderhoud binnen de groepsafhankelijke vergoeding uit te voeren. Veelal werken zij dan ook met een geminimaliseerd onderhoudsplan. Dit is vaak een statisch rapport welke ver boven de budgetmogelijkheden uitsteekt. Om die reden zijn de onderhoudsplannen vaak enkele jaren oud. Op basis van deze verouderde planning kijkt de huisvestingsmedewerker kritisch en met een minimalistische bril welk onderhoud wel binnen het budget uitgevoerd kan worden. Een situatie en methode die te gek is voor woorden en die iets zegt over de realiteit van de onderhoudsplannen en daarmee over de kwaliteit.

Conditiemeting: een aanvalsplan

Gelukkig zien we voor de vaststelling van de onderhoudsbehoefte de conditiemeetmethode langzaam haar intrede doen: een eerste stap om te komen tot een doordacht aanvalsplan. Wij zien in de praktijk dat dit ook daadwerkelijk oplossingen voor de vraagstukken biedt.

Het door Anculus ontwikkelde plan van aanpak is een goede mix van beleid en kennis van de technische staat van de gebouwen met de daaraan verbonden investeringen over de lange termijn enerzijds en kennis van de inkomstenkant, waarbij rekening gehouden wordt met veranderende factoren anderzijds.

De beproefde methode vraagt om het maken van keuzes en dwingt schoolbesturen ook om lastige beslissingen te nemen. Deze zijn tegelijkertijd goed gefundeerd uit te leggen naar de organisatie en andere stakeholders zoals de gemeente, waardoor u eenvoudiger bestuurlijk draagvlak kunt creëren. Door deze aanpak is er niet alleen duidelijk zicht op de uitgaven voor het binnenkantdeel dat voor rekening komt van het bevoegd gezag (schoolbestuur), maar ook op die voor het buitenonderhoud, dat nu nog onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Anculus en haar opdrachtgevers hebben dan ook goed inzicht in welke kosten het buitenonderhoud straks met zich meebrengt. Op basis van de financiële paragraaf van de nieuwe wet maakt Anculus aan de hand van het omschreven aanvalsplan eenvoudig een doorrekening van de effecten voor u als schoolbestuur. Dit maakt uw organisatie een krachtige gesprekpartner richting de gemeente of wellicht via de PO-raad richting het ministerie.

Tijd voor actie

Ons advies is dan ook om nú helder inzicht te creëren en de bestaande situatie van uw gebouwen in kaart te brengen. En vervolgens van daaruit werken naar een betaalbaar onderhouds- en huisvestingsbeleid. Voor u het weet, is het 2015 en loopt u achter de feiten aan.

Wilt u meer weten over het door Anculus ontwikkelde plan van aanpak? Bent u geïnteresseerd in hoe we u kunnen helpen een doelgericht aanvalsplan op te stellen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Mail naar info@anculus.nl of bel naar 040-2462357 en vraag naar Frank van Vilsteren (directeur Anculus) of Nicole Groenen (afdelingsleider vastgoed).
Nieuws archief