Nieuws

Nieuwe Aanbestedingswet: wat verandert er voor u?

Sinds 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Dit heeft grote gevolgen voor uw organisatie: de nieuwe wet heeft namelijk ook betrekking op alles wat u tot voor kort onder het drempelbedrag voor Europese aanbesteding inkocht. Anculus zet graag de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Samenvattend kunnen we stellen dat er voor uw organisatie veel gaat veranderen. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of wilt u weten wat de nieuwe Aanbestedingswet concreet voor u betekent?

Download onze publicatie Nieuwe Aanbestedingswet en het primair onderwijs of neem contact met ons op.

Raamwet 

De Aanbestedingswet is een raamwet: er worden alleen hoofdzaken in geregeld. De concrete uitwerking zal net als bij de vorige wet voornamelijk in regelgeving op het niveau van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) plaatsvinden. Hiervoor is gekozen om wijzigingen in de Europese richtlijnen en ontwikkelingen in de jurisprudentie sneller te kunnen implementeren. Het Bao is in aangepaste vorm onder de nieuwe Aanbestedingswet gehangen. Het Bao is helemaal vernieuwd en heet nu Besluit Aanbestedingen. De Wira is er ook in verwerkt.

Doel van de wet

Het doel van de Aanbestedingswet is een duidelijker en eenvormig kader te scheppen voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Daarnaast moet de nieuwe wet leiden tot een lastenverlichting voor ondernemers en aanbestedende diensten. Verder heeft ze als doel het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel meer kansen te bieden bij het verwerven van overheidsopdrachten.

Alle opdrachten

De wet bevat een algemeen deel dat betrekking heeft op ALLE opdrachten, dus ook op opdrachten welke niet Europees aanbesteed hoeven worden omdat ze qua omvang onder de Europese drempelbedragen blijven.

Bij ELKE opdracht moet de aanbestedende dienst op objectieve gronden kiezen welk type aanbestedingsprocedure hij gebruikt en welke ondernemers hij toelaat tot de procedure. Hij moet deze keuze schriftelijk kunnen motiveren.

Procedures

Er komt meer lijn in de te hanteren procedures voor opdrachten die niet Europees worden aanbesteed. De Aanbestedingswet stelt voor werken het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) verplicht. Ook voor leveringen en diensten gaan richtsnoeren gelden om lijn te brengen in de aanbestedingsprocedures. Deze zijn echter niet verplicht.

Gunningscriteria

Het is verplicht te zorgen voor zoveel mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een overeenkomst

Voor het gunnen van een opdracht mag de aanbestedende dienst nog steeds kiezen tussen de gunningscriteria ‘Inschrijving met de laagste prijs’ of ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’. EMVI is echter het uitgangspunt voor alle aanbestedingen. Als de opdrachtgever toch wil gunnen op basis van de laagste prijs dient hij dit gemotiveerd in de aanbestedingsstukken aan te geven.

Gemotiveerd clusteren

Een aanbestedende dienst mag opdrachten niet op zo’n manier samenvoegen dat een belangrijk deel van de markt wordt uitgesloten. Als de aanbestedende dienst opdrachten clustert, moet hij dit motiveren. Uitgangspunt van de wet is dat geclusterde opdrachten in beginsel in percelen verdeeld moeten worden.

Voorbeeld: Twee besturen met samen 30 schoolgebouwen mogen de schoonmaak van al deze gebouwen niet zonder meer in één opdracht op de markt zetten. Daardoor maakt een klein schoonmaakbedrijf bij voorbaat al geen kans meer. Wel mogen ze vanuit inkoopsamenwerking één geclusterde aanbesteding organiseren, welke verdeeld is in verschillende percelen waardoor meer ondernemingen gelegenheid hebben om mee te doen. De besturen beperken nog steeds hun transactiekosten in de voorbereiding, en kunnen door betere marktwerking tegen concurrerende prijzen inkopen.

Beperken administratieve lasten

Beperken van de administratieve lasten voor inschrijvers, onder andere doordat alleen de winnende ondernemer nog maar de originele bewijsstukken hoeft aan te leveren. De overige gegadigden kunnen volstaan met het indienen van een zogeheten Eigen Verklaring. Daarnaast moet het aankondigen van opdrachten verplicht plaatsvinden via het elektronische aanbestedingsinstrument ‘TenderNed’, ook voor de nationale procedures.

Proportionaliteit

Voorkomen dat opdrachtgevers disproportioneel zware eisen aan ondernemers stellen ten aanzien van ervaring en financiële draagkracht, waardoor ondernemers onterecht worden uitgesloten. Dat wil zeggen dat gestelde eisen altijd in verhouding moeten staan tot de opdracht. De Gids Proportionaliteit werkt het proportionaliteitsbeginsel verder uit.

Voorbeeld: Voor het renoveren van een schoolgebouw wordt als ervaring geëist dat de aannemer al meer scholen heeft gerenoveerd. Daardoor zouden aannemers  die niet voldoende schoolgebouwen hebben gerenoveerd, maar wel ervaring hebben met soortgelijke renovatieprojecten, niet in aanmerking komen. Dit mag niet meer.

Klachtencommissie

Er gaat een Commissie van Aanbestedingsexperts van start om klachten van zowel ondernemers als aanbestedende diensten te behandelen. De Commissie kan bemiddelen en adviezen geven. De bedoeling is klachten op te lossen zonder dat een stap naar de rechter nodig is.
Nieuws archief