Nieuws

Bent u al voorbereid op de doordecentralisatie?

Per 1 januari 2015 zijn niet langer de gemeenten maar de schoolbesturen zelf financieel verantwoordelijk voor het zogenaamde ‘buitenonderhoud’ en aanpassingen en voorzieningen aan de schoolgebouwen. Uw organisatie krijgt substantieel meer geld voor onderhoud en daarmee beleidsvrijheid. Maar daarbij krijgt u ook een grotere verantwoordelijkheid als het gaat om uw wettelijke zorgplicht als goed huisvader.

 Bent u er klaar voor? Is uw organisatie er op ingericht? Hebt u goed inzicht en grip op de toekomstige inkomsten en uitgaven? Is uw dotatie op orde en afgestemd op toekomstige uitgaven? En heeft u een duidelijk doordachte koers in het te voeren vastgoedbeleid als antwoord op krimp, concurrentie en/of toekomstwaarde van uw gebouwen?

 Meerjaren onderhoudsplannen

 Onlangs riep de PO-Raad schoolbesturen op om te zorgen dat hun meerjaren onderhoudsplannen in orde zijn en om voor 1 februari 2014 de laatste aanvragen voor gemeentelijk onderhoud in te dienen. Dit laatste is van belang mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van achterstallig onderhoud waarop aanspraak gemaakt kan worden bij de gemeente. Veel schoolbesturen werken met een verouderde onderhoudsplanning of een onderhoudsplanning welke niet of onvoldoende aansluit bij de werkelijkheid. Ten eerste niet bij de werkelijke bouwtechnische staat van de bouwdelen en ten tweede ook niet bij de financiële mogelijkheden.

Anculus verzorgt al jaren het vastgoedbeheer voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Met onze werkwijze zijn wij gegarandeerd in staat om het onderhoud uit te voeren binnen de daarvoor beschikbare bekostiging. Hiervoor adviseren wij u bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten. De gebouwen worden op een door het schoolbestuur vastgesteld minimaal conditieniveau gebracht en gehouden. De werkwijze gaat uit van volledige transparantie waar wij functioneren als waren wij onderdeel van uw eigen staforganisatie.

Voorbereiden op de doordecentralisatie.

Om u voor te bereiden op de doordecentralisatie start Anculus bij nieuwe opdrachtgevers met een nul-inspectie waarin de gebouwen grondig worden geïnspecteerd en de condities van de elementen worden vastgesteld volgens de objectieve NEN norm 2767. Samen met het schoolbestuur werken we naar het gewenste onderhoudsbeleid aan de hand van minimale eisen en prioriteiten. Vervolgens brengen we de financiële gevolgen in beeld en maken een analyse van de inkomsten en uitgaven en daarmee de ontwikkeling van de dotatievoorziening over 10, 20 en 40 jaar. Als blijkt dat het plan niet past binnen de financiële mogelijkheden wordt op basis van het in beeld brengen van diverse scenario’s het plan bijgesteld.

Check op uw voorbereiding

Bent u geïnteresseerd in een snelle check of u voldoende voorbereid bent op de doordecentralisatie, waar de risico’s voor uw organisatie liggen en hoe u deze kunt beheersen? Vraag dan een kosteloos en vrijblijvend gesprek aan met een van onze vastgoedspecialisten. In het gesprek voeren wij met u direct de check uit. Zodat u aan het eind van het gesprek exact weet waar u staat met uw organisatie. Neem direct contact met ons op!
Nieuws archief