Nieuws

Anculus rekent gevolgen van de doordecentralisatie voor u uit

Langzaam maar zeker komt er meer duidelijkheid over de bekostiging van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud. Het uitgangspunt is ‘koude overdracht’ door de gemeente en dat maakt veel schoolbesturen onzeker over wat hen te wachten staat. De recente berichten over circa € 7 miljard aan onderhoudsachterstand aan schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs maken het toekomstbeeld niet positiever. Verstarren en niets doen is echter niet de oplossing. Ook voor de doordecentralisatie geldt dat een proactieve houding verrassingen gaat voorkomen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid tijdig te anticiperen op geconstateerde risico’s en kansen.

Een van de risico’s van te lang afwachten is dat de markt de vraag van de schoolbesturen niet of nauwelijks aan zal kunnen. Veel organisaties zullen tussen nu en een jaar besluiten om met het uitvoeren van nulmetingen inzicht te krijgen in de staat van overdracht van de gebouwen. En om met het opstellen van geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen en onderhoudsbeleid een beeld te krijgen van de toekomstige onderhoudskosten. Dit zal ten koste gaan van de kwaliteit van de onderhoudsplannen, prijzen worden opgedreven en bedrijven ontstaan en verdwijnen vervolgens weer na de hype waardoor de continuïteit en aanspraak op kwaliteit verloren gaan.

Wellicht beschikt uw organisatie al over goed geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen en twijfelt u wat te doen. Of misschien bent u prima tevreden over uw huidige onderhoudsmanagementbureau, maar bent u op zoek naar een externe toets om vast te stellen welke effecten de doordecentralisatie voor uw organisatie heeft en op welke wijze u hierop kunt anticiperen?

Anculus kan u helpen door het uitvoeren van een kleinschalig onderzoek. Al sinds de intreding van de lumpsumfinanciering monitort Anculus inkomsten en uitgaven en streven wij er in onze gehele dienstverlening naar hierin de balans te zoeken voor schoolbesturen. Voor inzicht in de onderhoudsuitgaven ontwikkelde Anculus als standaard onderdeel bij de meerjaren onderhoudsplannen een kapitalisatiemodel. In het model rekenen we de begrote uitgaven en inkomsten door in een meerjarenperspectief dat we vervolgens analyseren en presenteren. We houden rekening met veranderende uitgaven maar ook met veranderende inkomsten zoals bijvoorbeeld de effecten van de krimp. We kunnen dit model ook toepassen op uw bestaande onderhoudsplannen.

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek kan zich specifiek richten op het onderhoud, maar zich ook uitbreiden tot de totale gebouwexploitatie waaronder ook schoonmaak, energie en huurinkomsten en -uitgaven. U krijgt een goed en betrouwbaar beeld van waar uw organisatie nu staat en wat de ontwikkelingen de komende jaren maar ook op langere termijn gaan brengen. Daarnaast krijgt inzicht waar en waardoor een eventuele negatief exploitatieresultaat of dotatievoorziening ontstaat. Waarbij u tevens adviezen krijgt op welke wijze u dit kunt voorkomen of ombuigen.

 

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd in een kapitalisatie van uw huisvestingsportefeuille? Neem vandaag nog contact met ons via info@anculus.nl of 040-2462357 en vraag naar één van onze specialisten (Nicole Groenen, Mascha Reek of Frank van Vilsteren).
Nieuws archief