Nieuws

Doordecentralisatie buitenonderhoud 1 januari 2015 een feit!

Op 7 mei stelde de Eerste Kamer de wijziging vast van de Wet op het Primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school. Op 2 juni jongstleden vond de definitieve bekendmaking in de Staatscourant plaats. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de doordecentralisatie van het buitenkant-onderhoud en de aanpassingen en voorzieningen een feit is. Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben vanaf dan de volledige verantwoordelijkheid van taken en budget voor het onderhoud en aanpassingen aan de schoolgebouwen.

Bekostiging
De uitwerking van de exacte bekostiging is nog niet rond, maar op hoofdlijnen wel bekend. De bekostiging vindt plaats middels een groepsafhankelijke vergoeding als onderdeel van de MI-vergoeding en door een aanvulling van de lumpsumvergoeding. Voor een periode van vier jaar geldt een overgangsregeling voor met name de kleine scholen en schoolbesturen met oudere gebouwen.

MI-vergoeding
De MI-vergoeding wordt uitgebreid met een groepsafhankelijke vergoeding voor buitenkantonderhoud en aanpassingen en voorzieningen. Dit bedrag zal tussen de €15,= en de €16,= liggen. In dit bedrag zitten ook personele lasten en advies opgenomen. Tot 1 januari 2019 geldt een overgangsregeling voor kleine scholen-schoolbesturen. Deze regeling wordt gefinancierd door een lagere vergoeding aan grotere besturen in de eerste vier jaar. De bekostiging voor de grotere besturen bedraagt in de eerste vier jaar € 13,50 per genormeerd aantal m² bvo.

Overgangsregeling
Voor schoolbesturen met een omzet van minder dan €5 miljoen op jaarbasis en een schoolgebouw ouder dan 15 jaar geldt dat zij uitgesmeerd over vier jaar een bedrag krijgen van €23.000,= per schoolgebouw. De schoolbesturen waarvan 70% van het scholenbestand ouder is dan 40 jaar krijgen eveneens €23.000,= per schoolgebouw uitgesmeerd over een periode van vier jaar.

Extra toevoeging Lumpsumbedrag
Gemeenten worden structureel gekort op het gemeentefonds door de uitname van €256 miljoen. Hiervan wordt voor het PO €147 miljoen toegevoegd aan de lumpsumfinanciering de overige €109 miljoen gaat naar het VO. Dit geld kan tevens ingezet worden voor huisvestingsuitgaven, deze keuze ligt bij het schoolbestuur.   

Aanvragen voorzieningen buitenonderhoud 2015 komen te vervallen
Anculus, (maar ook Ruimte OK en de PO Raad) hebben organisaties tot voor kort steeds geadviseerd gewoon de aanvragen voorzieningen buitenonderhoud 2015 en eventueel 2016 in te dienen voor het geval de wet zou worden uitgesteld of geen doorgang zou krijgen. Nu de wet ook door de Eerste Kamer is aangenomen komen de aanvragen bij de gemeente automatisch te vervallen. Er is namelijk een koude overdracht afgesproken waardoor gemeente en schoolbesturen geen bruidsschat of compensatieregelingen hoeven overeen te komen.

Herziene modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs
VNG heeft haar Modelverordening voorziening huisvesting onderwijs herzien. Dit naar aanleiding van de overheveling taken en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting. VNG heeft in de herziening getracht te werken naar deregulering en vereenvoudiging. De komende tijd gaan de gemeenten aan de slag om het modelverordening om te zetten naar een lokale (gemeentelijke) verordening. Gemeenten hebben hier keuze en beleidsvrijheid. Uw gemeente zal de nieuwe verordening aan u als schoolbestuur voor moeten leggen in het kader van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Belangrijke thema’s in de gesprekken zijn de afspraken over medegebruik en renovatie. Twee onderwerpen die voor u als schoolbestuur essentieel zijn in uw strategisch huisvestingsbeleid.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u zich tot ons wenden via mail info@anculus.nl of telefonisch 040-2462357. Wij zijn u graag van dienst en staan u geheel vrijblijvend te woord.
Nieuws archief